امروز : شنبه، ۲ تیر ۱۴۰۳
معرفی نشریه

poster

نشریه همکار
بررسی تأثیر 8 هفته بازی رایانه ای حرکتی با تأکید بر نقش فراهم سازها بر مهارت های حرکتی درشت کودکان دارای اختلال حرکت
دوره 3، شماره 1، 1402، صفحات 1 - 17
نویسندگان : مجتبی برارزاده گریودهی * 1 ، محمدباقر فرقانی اوزرودی 2

1 دکترای رشد و تکامل حرکتی، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش، بابل، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش، بابل، ایران

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر مطالعه بررسی تأثیر 8 هفته بازی رایانه ای حرکتی با تأکید بر نقش فراهم سازها بر مهارت های حرکتی درشت کودکان دارای اختلال حرکت بود. پژوهش به صورت نیمه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان، پیش دبستانی و دبستانی شهرستان بابل که شرایط ورود به تحقیق را داشتند. با توجه به حجم وسیع جامعه مورد پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌های در دسترس استفاده شد و حضور شرکت کنندگان به صورت داوطلبانه بود. پس از انجام پیش آزمون با استفاده از چک لیستی که بر مبنای آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ (2017) تهیه شده بود 40 نفر که دارای تأخیر رشدی بودند انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده در 2 گروه 20 نفری (تجربی و کنترل) گزینش شدند. جهت نرمالیه بودن داده ها از آزمون K-S استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بين ميانگين باقيماندة نمرات مهارت‌های حرکتی درشت (جابجایی و دستکاری) آزمودني¬ها بر حسب عضویت گروهی تفاوت معنی داري وجود دارد (001/0 = P). استفاده از بازی‌های رایانه¬ای حرکتی باعث بهبود مهارت¬های حرکتی درشت در گروه تجربی شده است. بنابراین، می‌توان با طراحی برنامه‌ متناسب رشدی- حرکتی و مناسب سازی محیط آموزش برای کودکان داداری اختلال حرکت، زمینه را برای رشد حرکات پایه که اساس رشد مهارت‌های ورزشی هستند را در کودکان دارای تأخیر حرکتی فراهم نمود.
کلمات کلیدی :
مداخلات رایانه ای حرکتی، ایکس باکس کینکت، مهارت حرکتی، فراهم سازها
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !